wtorek, 28 maja 2024

Forum

W celu ułatwienia uczestnikom i uczestniczkom wymiany informacji na temat odnawialnych źródeł energii, organizacji zajęć pozalekcyjnych i sposobów wykorzystania sprzętu i materiałów przekazywanych w ramach Projektu udostępniono Forum dyskusyjne.

Zostało ono podzielone tematycznie, dostęp do poszczególnych podfor zależny jest od roli w Projekcie i posiadanych uprawnień.

  
Forum dostępne w ramach Projektu

Newsletter

Elektroniczny biuletyn, rozsyłany raz w miesiącu za pomocą poczty elektronicznej do wszystkich użytkowników Portalu, ma na celu informowanie o wszelkich nowościach w Portalu http://www.oze.otwartaszkola.edu.pl.

W newsletterze prezentowane są najnowsze wydarzenia oraz wybrane zasoby i dedykowane usługi, udostępniane na Portalu w miarę ich powstawania, w trakcie realizacji Projektu, wraz ze sposobami ich wykorzystania lub tworzenia.

  
Przykładowy newsletter rozsyłany w ramach Projektu

Generator testów

Generator Testów umożliwia tworzenie kolekcji testów. Utworzone testy mogą być używane lokalnie (na komputerze lub przez sieć lokalną) lub też umieszczane na platformach e-learningowych zgodnych ze standardem Scorm 1.2.  Wyniki testów udostępnianych poprzez platformę są na niej zapisywane. Wyniki testów odtwarzanych lokalnie nie są zapamiętywane.

Za pomocą Generatora Testów można ustawiać następujące parametry testów:

  • odpowiedzi jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru,
  • wyświetlanie wyniku końcowego po zakończeniu testu lub nie,
  • wyświetlanie oceny poszczególnych pytań po zakończeniu testu lub nie, 
  • zdefiniowanie progu zaliczenia każdego testu oraz czasu trwania testu,
  • ustawienie losowania pytań z wybranej puli,
  • ustawienie losowania kolejności odpowiedzi,
  • zdefiniowanie czy użytkownik podczas zdawania testu może się cofać do poprzednich pytań czy nie,
  • opatrzenie testu metryczką, która ułatwi jego identyfikację.

W Bibliotece testów nauczyciele i nauczycielki mogą publikować własne, samodzielnie opracowane testy do wykorzystania przez innych użytkowników portalu.

Konsultacje

Nauczyciele i nauczycielki bioracy udział w projekcie poza komunikacją telefoniczną oraz emailową skorzystać mogli z konsultacji ze specjalistą lub pracownikiem obsługi projektu w formie online. Konsultacje realizowane są w formie prostego chatu według obublikowanego harmonogramu.

Forum - dostępne będzie przez cały okres ważności kont użytkowników projektu. 

Newsletter - ostatnia publikacja przewidziana jest w maju 2013.

Generator testów - wymiana testów za pośrednictwem portalu możliwa będzie przez cały okres ważności kont użytkowników projektu. Samą aplikację bez ograniczeń czasowych mogą używać uczestnicy projektu, którzy otrzymali klucze aktywacyjne.

Konsultacje - zaplanowane są do pierwszych dni czerwca 2013 roku.