niedziela, 29 marca 2020

Zasady użytkowania

Regulamin witryny internetowej www.otwartaszkola.edu.pl

1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z informacji i usług oferowanych w witrynie www.otwartaszkola.edu.pl, zwanej w dalszej części Witryną. Użytkownicy korzystający z treści oraz usług dostępnych w Witrynie wyrażają zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu oraz jednocześnie są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Za publikowane treści, udostępniane usługi oraz obsługę techniczną Witryny odpowiada firma „Przedsiębiorstwo Wdrażania Technik Komputerowych ATLAS” 15-111 Białystok, Al.1000-lecia P.P. 4 - zwana dalej Operatorem. Do publikacji w Witrynie nie są przyjmowane materiały i wypowiedzi sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej, zawierające treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, naruszające prawa innych osób itp. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres Operatora. Operator podejmie niezwłocznie działania w celu zaprzestania ich publikacji oraz pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które je zamieściły (z uwzględnieniem kroków prawnych). Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronach Witryny.

2 - OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Prawa autorskie do treści publikowanych w Witrynie posiada Operator oraz podmioty, które na podstawie odrębnych umów wyrażają zgodę na publikację materiałów w Witrynie. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały dostępne na łamach portalu włącznie z ich doborem, układem i szatą graficzną. Materiały dostępne w portalu można kopiować oraz drukować wyłącznie na użytek uczestnictwa w projekcie (w celach niekomercyjnych), którego wsparcie stanowi Witryna. Zabrania się upowszechnia, wprowadzania zmian, powielania, publicznego odtwarzania materiałów Witryny, z wyjątkiem niekomercyjnego użycia podczas zajęć dydaktycznych w szkołach. Wykorzystanie materiałów portalu do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Operatora.

3 - KORZYSTANIE Z USŁUG I TREŚCI PORTALU

Poza materiałami demonstracyjnymi oraz treściami dostępnymi publicznie, witryna zawiera zasoby wspierające uczestników projektu. Dostęp do zasobów zależny jest od rodzaju posiadanego konta. Login i hasło przekazane uczestnikowi projektu stanowi jego własność i umożliwia, korzystanie z przyznanych usług, zasobów oraz publikację wybranych zasobów.

Za publikację, treści lub zasobów użytkownikowi nie przysługuje jakiekolwiek świadczenie pieniężne lub ekwiwalentne.

Korzystanie z Zasobów publikowanych w ramach Portalu przez uczestników projektu jest bezpłatne.

4 - WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Operator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności i wysokiej jakości treści prezentowanych w Witrynie. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu:
- błędnych lub nieaktualnych informacji zawartych w witrynie;
- sposobu wykorzystania dostępnych usług i treści przez użytkowników.
Operator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Witryny oraz zobowiązuje się do udzielenia użytkownikowi pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z korzystaniem z konta, jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania Witryny lub udostępnienia w jakiejkolwiek formie danych dostępowych osobom trzecim. Prowadzący  Portal zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych. Operator zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta, jeżeli uzna to za uzasadnione. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu okresowego zawieszenia funkcjonowania konta albo jego zamknięcia. 

5 - USŁUGI W PORTALU

Poza zasobami dostępnymi w portalu (Witrynie) zarejestrowani użytkownicy korzystać mogą z dostępnych w nim usług. Dostęp do poszczególnych usług zależny jest od roli użytkownika.

W przypadku usług związanych z umieszczaniem zasobów użytkowników w portalu, Operator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zasobu pod kontem zgodności z założeniami projektu. Zasoby nie zgodne nie będą dopuszczane do publikacji.

Forum dyskusyjne

Operator umożliwia zarejestrowanym użytkownikom korzystanie z mechanizmów forum-grup dyskusyjnych w celu wymiany informacji, poglądów i opinii. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia opublikowanej wypowiedzi użytkownika z forum-grupy dyskusyjnej lub komentarza bez podania przyczyny. Użytkownik nadsyłając swoją wypowiedź za pośrednictwem forum-grup dyskusyjnych wyraża zgodę na umieszczenie wypowiedzi lub jej fragmentów w innych publikacjach operatora.

Usługa ta przeznaczona jest dla nauczycieli i uczniów.

Newsletter

Użytkownicy portalu są na czas jego trwania odbiorcami newslettera publikowanego nie częściej niż raz w miesiącu.

Usługa ta przeznaczona jest dla nauczycieli i uczniów.

Generator testów

Uczestnicy projektu mogą korzystać z aplikacji umożliwiającej przygotowywanie testów w formie elektronicznej. Za treści zawarte w opracowanym teście odpowiedzialność ponosi wyłącznie jego autor. Uczestnikom projektu przysługuje prawo do korzystania z aplikacji w formie w jakiej została ona udostępniona w portalu z wyłączeniem późniejszych aktualizacji lub wersji komercyjnych. Umieszczenie na portalu źródłowej wersji testu, jest tożsame ze zgodą na dowolne modyfikacje testu przez innych użytkowników portalu.

Usługa dostępna wyłącznie dla Nauczycieli.

6 – UŻYTKOWNIK

W momencie założenia indywidualnego konta dostępowego Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych przez niego danych osobowych przez Operatora Portal, w celu korzystania z Zasobów i Usług w ramach Portalu, na podstawie i zgodnie z Regulaminem.

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Zasobów i Usług publikowanych w ramach Portalu zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz niniejszym Regulaminem.

Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy Portalu.

Użytkownik nie może się samodzielnie zarejestrować w portalu. Indywidualne konta użytkowników są zakładane wyłącznie dla uczestników projektu.