wtorek, 28 maja 2024

Celem Projektu jest przygotowanie do 30.04.2013 r. trzydziestu ponadgimnazjalnych szkół zawodowych z województwa wielkopolskiego do poszerzenia oferty edukacyjnej o nowy kierunek technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

Szkoły biorące udział w Projekcie zostały kompleksowo wyposażone w mobilne zestawy edukacyjne do prowadzenia eksperymentów związanych z energią odnawialną oraz laptopy wraz z oprogramowaniem umożliwiającym analizę wyników pomiarów przeprowadzanych eksperymentów.

Zestaw edukacyjny OZE zawiera moduły do przeprowadzania eksperymentów mających na celu demonstrację działania kompletnych systemów "czystej technologii energetycznej" w miniaturowej skali. Zestaw umożliwia odtworzenie w laboratorium szkolnym kompletnego systemu - zawiera bowiem turbinę wiatrową, panele fotowoltaiczne, elektrolizer, ogniwo paliwowego PEM i system magazynowania wodoru. Dodatkowe moduły, umożliwiające podłączanie miniaturowych urządzeń, zachęcają użytkowników do konfigurowania swojego systemu na różne sposoby, aby prześledzić zasady wytwarzania czystej energii.

W ramach Projektu dostarczone zostały elementy umożliwiające symulowanie zmieniającego się nasłonecznienia i siły wiatru oraz umożliwiające ich pomiar. Zintegrowane z oprogramowaniem komputerowym mierniki ułatwiają dokonywanie rejestracji wyników oraz analizę zgromadzonych danych. Zestawy można łączyć tworząc np. farmy wiatrowe.

Kamera termowizyjna oraz dostarczony analizator umożliwią realizację projektów wykraczających poza ramy laboratorium.

Więcej o wyposażeniu pracowni OZE…

Przygotowanie dyrekcji do realizacji Projektu na terenie szkół odbyło się w dwóch etapach.

Aby przybliżyć dyrektorom i dyrektorkom szkół zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii (OZE)  oraz wprowadzeniem nowego zawodu do oferty kształcenia zorganizowano dla nich 16 godzinne warsztaty.

Przygotowały one dyrektorów i dyrektorki  do pełnienia funkcji Szkolnych Liderów i Liderek, których zadaniem jest nadzór nad realizacją Projektu na terenie szkoły oraz podjęcie działań w kierunku poszerzenia oferty nauczania w szkole o kierunek technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej.

Następnie zorganizowano wyjazd studyjny pokazujący obiekty związane z wykorzystaniem OZE na terenie Niemiec oraz rozwiązania w zakresie kształcenia na kierunkach związanych z OZE, funkcjonujące w niemieckim systemie oświaty. Dyrektorzy szkół, biorących udział w Projekcie, wrócili z tego wyjazdu zainspirowani i pełni pomysłów na organizację nowego kierunku w swoich szkołach.

Więcej o przygotowaniu dyrekcji...

Przygotowanie kadry dydaktycznej do realizacji Projektu na terenie szkół także odbyło się w dwóch etapach.

Najpierw zorganizowano warsztaty metodyczne dla nauczycieli i nauczycielek, których celem było ogólne przybliżenie zagadnień związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz przepisami i wytycznymi dotyczącymi wprowadzenia do szkół zawodowych kierunku kształcenia technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, w tym wyposażeniem pracowni OZE. Podczas warsztatów zostały także omówione sposoby prowadzenia zajęć metodą projektową oraz zasady obsługi internetowego systemu obsługi szkoleń.

Kolejnym etapem przygotowania kadry dydaktycznej do realizacji Projektu w szkołach było szkolenie OZE dla nauczycieli i nauczycielek. Obejmowało one podstawy teoretyczne OZE oraz omówienie sprzętu wykorzystywanego w szkołach na zajęciach z OZE. W części warsztatowej nauczyciele i nauczycielki samodzielnie wykonywali eksperymenty OZE obejmujące zagadnienia związane z wykorzystaniem energii wiatrowej, energii słonecznej, energii z wodoru, ogniw paliwowych, kamery termowizyjnej, Power Predictor oraz HydroCar Education Kit.

Więcej o przygotowaniu kadry...

Zaplanowane w Projekcie zajęcia pozalekcyjne o temetyce OZE dla uczniów i uczennic odbywały się w szkołach i były prowadzone przez nauczycieli i nauczycielki danej szkoły. Zajęcia były realizowane podczas roku szkolnego w wymiarze 50 godzin.

W ramach zajęć uczniowie i uczennice przygotowali także grupowy projekt z zakresu OZE, który został następnie zaprezentowany w ich szkole przed grupą min. 100 osób. Dzięki temu więcej uczniów i uczennic wprowadzono w tematykę OZE - nawet jeśli nie brali oni udziału w zajęciach pozalekcyjnych w ramach Projektu, mieli okazję zapoznać się z efektami pracy swoich rówieśników.

Więcej o zajęciach pozalekcyjnych...

Każda z przygotowanych prac wzięła także udział w konkursie realizowanym w ramach Projektu. 5 szkół, w których opracowano najlepsze projekty konkursowe, w ramach nagrody otrzymało dodatkowe zestawy do wykonywania eksperymentów OZE.

Więcej o konkursie…

Dla podniesienia doświadczenia zawodowego 338 uczniów i uczennic wzięło udział w 2-tygodniowych praktykach uczniowskich.

Praktyki mogły być realizowane w formie tygodniowych zajęć praktycznych odbywających się na terenie szkoły oraz tygodniowych praktyk zawodowych u pracodawców umożliwiających zdobycie doświadczenie w dziedzinie OZE.

Działanie to przyczyniło się do nawiązania współpracy na poziomie szkoła-przedsiębiorca, które powinno zaowocować również po zakończeniu Projektu, kiedy to szkoły po wprowadzeniu nowego kierunku nauczania technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej będą organizować obowiązkowe praktyki zawodowe w ramach programu nauczania przewidzianego dla tego zawodu.

Więcej o praktykach uczniowskich...