wtorek, 28 maja 2024

Lekcje multimedialne

W zgłębianiu wiedzy dotyczącej odnawialnych źródeł energii uczestnikom i uczestniczkom projektu pomagają liczne zasoby multimedialne w postaci lekcji interaktywnych oraz bibliotek dodatkowych zasobów edukacyjnych.


 Przykładowy ekran lekcji multimedialnej

Lekcja multimedialna składa się z części adresowanej do ucznia (lekcja uczniowska) oraz z części adresowanej do nauczyciela (lekcja nauczycielska). Obie dotyczą tego samego tematu i są wzajemnie spójne.

Przykładowy ekran lekcji uczniowskiej Ten sam ekran w lekcji nauczycielskiej

 

Lekcja uczniowska

Lekcja uczniowska zawiera treść oraz funkcjonalność umożliwiającą samodzielną pracę ucznia przy komputerze. Jej celem jest przede wszystkim utrwalenie i weryfikacja wiedzy poprzez różne formy aktywności, w tym liczne ćwiczenia interaktywne:

 • wybór jednej lub wielu odpowiedzi z kilku proponowanych,
 • wybór Prawda/Fałsz,
 • uzupełnienie luk w tekście,
 • porządkowanie kolejności fragmentów tekstów według kategorii,
 • łączenie elementów w pary,
 • uzupełnianie tabeli,
 • grupowanie elementów tekstowych lub graficznych według kategorii,


Przykład ćwiczenia interaktywnego

Każde ćwiczenie interaktywne umożliwia:

 • sprawdzenie czy udzielone odpowiedzi są poprawne,
 • wskazanie odpowiedzi błędnych,
 • pokazanie wszystkich poprawnych odpowiedzi.


Znaczenie ikon stosowanych w ćwiczeniach interaktywnych

Zawartość lekcji uczniowskiej jest tak dobrana, aby praca z nią zajęła uczniowi nie więcej niż 25 minut i nie mniej niż 10 minut.

Lekcja nauczycielska

Lekcja nauczycielska zawiera treść oraz funkcjonalność umożliwiającą i wspomagającą demonstrację omawianych zagadnień w klasie np. na rzutniku multimedialnym lub tablicy interaktywnej.

 
Narzędzia oferujące dodatkowe funkcjonalności dostępne w lekcjach nauczycielskich

Funkcjonalności dostępne w interfejsie lekcji nauczycielskich: 

powiększanie dowolnie wybranych części ekranu

graficzne zaznaczanie (ramka) dowolnego fragmentu ekranu

dopisywanie własnych tekstów na ekranie

rysowanie dowolnych linii na ekranie

wyświetlanie kursora umożliwiającego wskazywanie dowolnych elementów widocznych na ekranie

usuwanie wszystkich powyższych efektów


Zawartość lekcji nauczycielskiej jest tak dobrana, aby wykorzystana w całości, umożliwiła nauczycielowi prowadzenie lekcji w klasie w taki sposób, aby przynajmniej połowa czasu lekcji była przeprowadzona z bezpośrednim odniesieniem się do treści prezentowanej na rzutniku.

Nawigacja

Każda lekcja podzielona jest na ekrany i oferuje łatwy i przyjazny sposób nawigacji.

 
Narzędzia dostępne w lekcjach nauczycielskich

Lekcje są zrealizowane w technologii, która nie wymaga instalacji nietypowych rozszerzeń przeglądarki internetowej.  

Dodatkowe zasoby

Dodatkowe multimedialne zasoby edukacyjne obejmują:

 • Zdjęcia lub ilustracje
 • Animacje
 • Filmy
 • Symulacje

 
Przykładowa scena z filmu 

Scenariusze lekcji

Scenariusz lekcji zawiera szczegółowo opracowany plan prowadzenia lekcji obejmujący takie elementy jak: cel ogólny i cele operacyjne lekcji, stosowane środku dydaktyczne, metody i formy pracy oraz określający czas trwania lekcji.
 Przykładowy scenariusz lekcji

Testy

Nauczyciele i nauczycielki biorący udział w projekcie mają do dyspozycji bibliotekę gotowych testów o tematyce odnawialnych źródeł energii. Testy można osadzić na dowolnej platformie e-learningowej zgodnej ze standardem SCORM i wykorzystać je jako  automatycznie oceniane zadanie. Inną możliwością jest przekazanie testów uczniom i uczennicom na dowolnym nośniku danych jako testy uczące systematyzujące zdobytą wiedzę. Testy można też uruchamiać w trakcie zajęć i rozwiązywać je wspólnie z uczniami.

 
Przykładowy ekran testu

Testy zostały przygotowane w Generatorze testów – aplikacji umożliwiającej tworzenie, edytowanie i publikowanie testów w formacie umożliwiającym odtworzenie ich na ekranie komputera lub tablicy interaktywnej.


Formaty, w jakich udostępniane są testy w Bibliotece testów

Testy są umieszczane w bibliotece w dwóch postaciach: finalnych testów i plików źródłowych. Pliki źródłowe można importować do Generatora Testów i dowolnie modyfikować ich zawartość oraz parametry. Finalny test przeznaczony jest do bezpośredniego wykorzystania bez możliwości edycji.  

 
 


 

 


Część zasobów została udostępniona w części publicznej portalu (menu Biblioteka). NIektóre zasoby dostępne są nadal wyłacznie dla uczestników projektu.

SŁOWNICZEK

Lekcja multimedialna – spójny technologicznie i metodycznie utwór multimedialny realizujący ściśle określone cele dydaktyczne dostosowane do odpowiedniego etapu edukacyjnego i zakresu projektu.
Każda lekcja powinna zawierać, co najmniej trzy z podanych niżej typów ćwiczeń interaktywnych:

 • wybór jednej lub wielu odpowiedzi z kilku proponowanych,
 • wybór Prawda/Fałsz,
 • uzupełnienie luk w tekście,
 • porządkowanie kolejności fragmentów tekstów według kategorii,
 • łączenie elementów w pary,
 • uzupełnianie tabeli,
 • grupowanie elementów tekstowych lub graficznych według kategorii,

Każde ćwiczenie interaktywne powinno zawierać co najmniej następujące funkcjonalności:

 • sprawdzenie czy udzielone odpowiedzi są poprawne,
 • wskazanie odpowiedzi błędnych,
 • pokazanie wszystkich poprawnych odpowiedzi.

Zdjęcia lub ilustracje – nieruchome obrazy zrealizowane techniką fotograficzną lub ilustracyjną, a także obrazy 3D.
Animacje – utwory multimedialne składające się z ruchomego obrazu zrealizowanego techniką animacji wraz z zsynchronizowaną z tym obrazem narracją dźwiękową/tekstowaą. Animacja powinna być dłuższa niż 20 sekund oraz powinna zawierać co najmniej 3 sceny.
Filmy – utwory multimedialne składające się z ruchomego obrazu zrealizowanego techniką wideo lub animacją 3D wraz z zsynchronizowaną z tym obrazem narracją dźwiękową/tekstową. Film powinien być dłuższy niż 20 sekund oraz powinien zawierać co najmniej 5 scen.
Symulacje - interaktywne utwory multimedialne, w których użytkownik ma możliwość regulacji przynajmniej jednego parametru i obserwacji zmian towarzyszących tej regulacji lub obserwacji zmian w zasobie w wyniku podejmowania więcej nić dwóch wariantowych decyzji.
Scenariusz lekcji – szczegółowo opracowany plan prowadzenia lekcji zawierający takie elementy jak: cel ogólny i cele operacyjne lekcji, stosowane środki dydaktyczne, metody i formy pracy oraz określający czas trwania lekcji. Struktura i opis zajęć powinna zawierać wprowadzenie (wstęp), część główną oraz podsumowanie.